Nacházíte se zde: Úvod / Program konference

Program konference

PROGRAM

8:30 prezence  

9:00 úvodní slovo  

9:05 prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. Rektor Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích  

        doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová Děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích

9:15 Mgr. Petr Soukup Ředitel JCCR  

9:30 Michal Veber Výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR

10:00 coffee break  

10:30 prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. Prezidentka World Federation of Travel Journalists and Writers  

11:00 Mgr. Josef Štemberk NP Šumava  

11:30 oběd  

12:15 Ing. Petra Martíšková, Ph.D., Mgr. Tereza Waldhauserová Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích  

12:45 Ing. Michal Šindelíř analytik JCCR  

13:15 doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D. proděkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích  

13:45 ukončení 

14:00 doprovodný program 

 

 

 

 

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ

Michal Veber 

Digitalizace jako strašák tradičního cestovního ruchu 

V dnešním světě ovlivňuje náš život všudypřítomná elektronika, mobilní aplikace a sociální sítě. Je v tomto digitálním světě ještě vůbec prostor pro tradiční cestovní ruch? 

 

Mgr. Josef Štemberk 

Monitoring návštěvnosti v Národním parku Šumava 

V letech 2017-2019 byl realizován projekt socioekonomického monitoringu v Národním parku Šumava. Základním cílem bylo stanovení celkové návštěvnosti území Národního parku Šumava zjišťované pomocí automatických sčítačů a personálního sčítání na vstupech do území. Byl zjišťován profil návštěvníka území a probíhalo dalších pět dotazovacích šetření na vybraná témata: informační zdroje návštěvníků, akceptace území NP, přeshraniční turismus, přírodní prožitky a ekonomické přínosy návštěvníků. Souběžná realizace projektu s využitím shodné metodiky na české a bavorské straně, tedy v NP Šumava a v NP Bavorský les, umožnil porovnání obou území i společné vyhodnocování výsledků a závěrů. Vyšším cílem projektu bylo zavedení přeshraničního socioekonomického monitorovacího systému v Národních parcích Šumava a Bavorský les. V následujících letech se sbírají a vyhodnocují nejen kvantitativní data o návštěvnosti, ale sledují se také trendy vývoje i s ohledem na ekonomický, bezpečnostní a v neposlední řadě přírodní vývoj v národních parcích. Na základě zjištění vznikly a vznikají návrhy a doporučení pro management návštěvnosti v přeshraničním území chráněné přírody. 

 

Ing. Petra Martíšková, Ph.D., Mgr. Tereza Waldhauserová 

Jak odkrýt utajené spotřebitelské preference v cestovním ruchu? 

Zákazník (klient či turista) je lidskou bytostí, u níž značnou roli hrají emoce. Firmy a organizace potřebují vědět, jak jedinci reagují na jednotlivé stimuly (např. v podobě reklamních spotů, vůní, hudby, interiérů, reklamních materiálů, designu webu, turistických prohlídek aj.) a jaké emoce v nich tyto stimuly vyvolávají. Využití pouze tradičních nástrojů marketingového výzkumu je pro tyto účely nedostačující. Nicméně v zájmu firem a organizací je snaha a potřeba přesně zjistit, jak jedinci reagují na tyto stimuly a jaké pocity v nich vyvolávají. Proto se jeví jako užitečná kombinace tradičních nástrojů marketingového výzkumu s nástroji neurovědy. V příspěvku představíme nástroj, který pociťované emoce (emoční reakce) snadno odhalí. 

 

Ing. Michal Šindelíř 

Data a analýzy v cestovním ruchu 

Představíme si data i analýzy, se kterými pracují na Jihočeské centrále cestovního ruchu, a jak se využívají pro následné plánování aktivit destinačního managementu. Zmíníme přednosti i úskalí jednotlivých analytických výstupů a též možnosti, které jsou v oblasti cestovního ruchu k dispozici na národní, krajské či regionální úrovni. Zaměříme se na data a analýzy volně dostupné i komerční. 

 

doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D. 

Využití GIT technologií při studiu (nejen) cestovního ruchu 

Příspěvek si klade za cíl seznámit posluchače s využitím GIT technologií při výuce geografických předmětů při studiu (nejen) cestovního ruchu na EF JU. Studenti využívají GIT technologie při výuce geografie cestovního ruchu, kde se seznamují se základy webového geografického informačního systému prostřednictvím ArcGIS Online. Ten je využíván nejen pro zobrazování prostorových dat a jejich jednoduché analýzy, ale také např. při modelování rekreačního potenciálu území nebo modelování toků turistů. Studenti se seznamují s významnými turistickými regiony prostřednictvím virtuálních geografických prohlídek, tvorbou Story map. Detailnější analýzu turistických výkonů regionů umožňuje také využití tzv. Insights. Využití výše zmíněných technologií umožňuje celouniverzitní licence produktů firmy ESRI. Ve druhém ročníku bakalářského studia si studenti prohlubují dovednosti v oblasti GIT a data miningu v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu v rámci předmětu GIS 1. Součástí tohoto kurzu je mj. i tvorba dotazníků a využití GIT nástrojů pro sběr dat v terénu a jejich následné zpracování.  Ti, kteří projevují hlubší zájem o analýzu prostorových dat, se mohou dále specializovat a zdokonalovat při zpracování bakalářských či diplomových prací (pokročilejší geografické analýzy, data mining prostorových dat).